Sesotho.web.za

Sesotho Education Word List


This is a list of Sesotho education related terms used in South African policy documents and the education sector. Note that in some cases more than one synonym is listed as they are used in the various sources. As with other lists on this website we are attempting to list some of the already published and used terminology to aid some sense of cohesion in the way documents are translated and terms are used.

Visitors to this page are encouraged to send corrections or any other terms that can be added to the list to the e-mail address listed at the bottom of this page.

Curiously words for the same concepts are different in the National Curriculum Statements (cited below the table) for the GET and FET band (for example: 'okola' and 'sekima' for skim and 'sekena' and 'tlodisa' for scan). Furthermore inconsistencies even exist in the spelling of words such as 'khomputa' and 'khomputara' for computer and that is within a single document!

Act Molao
adequate phihlello e lekaneng
Afrikaans (language/culture) Seafrekanse
alliteration alethereishene
alliteration didumammoho
applied competence tshebediso ya bokgoni
Arts and Culture Bonono le Botjhaba
ask botsa
assessment tekanyetso
Assessment Standards (AS) Maemo a Tekanyetso (MT)
assonance asonense
assonance didumannotshi
autobiography ngolophelo ya mong ka boyena
autobiography othobayokerafi
band bente
band mokgahlelo
baseline assessment tekanyetso ya motheo
be educated rutehile
become educated ruteha
biography bayokerafi
biography ngolophelo ya mong ka e mong
book buka (pl. dibuka)
brochures dibroushara
Business, Commerce, Management and Service Studies Kgwebo, Tsamaiso le Dithuto tsa Ditshebeletso
cartoons dikhatunu
certificate setefikeiti
charts ditjhate
checklists lenanenetefatso
class room phaposi (pl. diphaposi)
code kgato (pl. dikgato)
coherence kgokahanyo
cohesion momahano
comic strips dikhomiki
competence descriptions ditlhaloso tsa bokgoni
complex polelomararane
compound sentence polelokopane
Constitution Molaotheo
content dikahare
Continuous Assessment (CASS) Tekanyetso e Tswellang (TT)
converse qoqa
credibility kamohelo
curriculum kharikhulamo (pl. dikharikhulamo)
definition tlhaloso
Department of Education Lefapha la Thuto
describe hlalosa
description of competence ditlhaloso tsa bokgoni
diagnostic assessment tekanyetso e ribollang ditshita tsa ho ithuta
diagrams didayakeramo
dialogue puisano
diary bukatsatsi
diary dayari
dictionary bukantswe (pl. dibukantswe)
discuss buisana
document tokomane (pl. ditokomane)
drama terama (pl. diterama)
educate ruta
education thuto
efficiency phethahatso
electronic media disebediswa tsa eletoroniki
e-mail messages melaetsa ya e-meili
encyclopaedias diensaetlelophedia
English (language/culture) Senyesemane
essay moqoqo (pl. meqoqo)
experiment teko (pl. diteko)
explain hlalosa
fax fekese (pl. difekese)
film study ho ithuta ka difilimi
First Additional Language Puo ya Tlatsetso ya Pele
flowcharts tjhate e supang tatellano ya diketsahalo
folklore dingolwa tsa seholoholo
formative assessment tekanyetso e ahang moithuti
French (language/culture) Sefora
Further Education and Training (FET) Thuto le Thupello e Tswellang (TTT)
General Education and Training (GET) Thuto le Thupello e Akaretsang (TTA)
German (language/culture) Sejeremane
grade kereiti (pl. dikereiti)
graphs dikerafo
Greek (language/culture) Segerike
group assessment tekanyetso ya dihlotshwana
high knowledge tsebo e maemong a hodimo
high skills bokgoni bo maemong a hodimo
home language puo ya lapeng
Human and Social Sciences and Languages Botho le Mahlale a Phedisano le Dipuo
human dignity siriti sa botho
human rights ditokelo tsa botho
idiomatic expression sekapolelo (pl. dikapolelo)
images ditshwantsho
inadequate phihlello e haellang
inclusivity kenyeletso ya bohle
Indigenous Knowledge Systems (IKS) Tsebo ya Selehae le Mahlale a Kgale (TSMK)
instruct ruta
instruction taelo (pl. ditaelo)
integration nyalano
jargon jakone
keywords mantswe a sehlooho
language puo (pl. dipuo)
language skills bokgoni ba puo
Languages (Fundamentals) Dipuo (Tse Tlamang)
learn ithuta
learner moithuti (pl. baithuti)
learner portfolio porofaele ya moithuti
learner profile porofaele ya moithuti
learning context maemo a tse ithutwang
Learning Outcome (LO) Sephetho sa ho ithuta (SI)
Learning Outcomes (LOs) Diphetho tsa ho ithuta (DI)
learning programme lenaneo la ho ithuta (pl. mananeo a ho ithuta)
letters mangolo
level kgato (pl. dikgato)
listening ho mamela
literacy litheresi
magazine articles diatekele tsa dimakasineng
Manufacturing, Engineering and Technology Tlhahiso, Boenjenere le Thekenoloji
marks matshwao
memoranda dimemorandamo
meritorious phihlello e kgabane
methods of assessment mekgwa ya ho etsa tekanyetso
methods of recording mekgwa ya ho rekota
mind map mmapa wa monahano
multilingualism maleme a fapafapaneng
music mmino
National Curriculum Statement (NCS) Setatemente sa Kharikhulamo ya Naha (SKN)
National Qualifications Framework (NQF) Moralo wa Mangolo a Thuto a Naha (MMTN)
Ndebele (language/culture) Sendebele
newspaper articles diatekele tsa dikoranteng
Northern Sotho (language/culture) Sesotho sa Leboa
novel nobele (pl. dinobele)
novel pale (pl. dipale)
observation-based assessment tekanyetso e itshetlehileng temohong
Outcomes-Based Education (OBE) Thuto e theilweng Diphethong (TTD)
outstanding phihlello e babatsehang
Pan South African Language Board (PanSALB) Lekgotla la Dipuo Tsohle la Aforika Borwa (LDTAB)
partial phihlello eo e leng karolwana feela
peer assessment tekanyetso e e tswang ke baithutimmoho
Physical, Mathematical, Computer, Life and Agricultural Sciences Thuto tsa Mahlale, Dipalo, Khomputara, Tsa Bophelo le Tsa Temo
poetry dithothokiso
policy leano (pl. maano)
policy document tokomane ya leano
portfolio potefolio
portfolio potefoliyo
posters diphosetara
posters diphousetara
presenting ho nehelana
principal mosuwehlooho
profile porofaele
progression kgatelopele
project porejeke (pl. diporejeke)
purpose maikemisetso
qualification lengolo la thuto (pl. mangolo a thuto)
quality boleng
rating code dikgato
rating scales dikala tsa ho lekanyetsa
reading ho bala
recount tshehetsa
register rejistara
repetition phetapheto
reviews dintlha tsa boikgopotso
rhetorical question potso ya retoriki
rubric ruburiki (pl. diruburiki)
satisfactory phihlello e kgotsofatsang
say ere
scale sekala
scan sekena
scan tlodisa
schedules disekejule
school sekolo (pl.dikolo)
science saense
scope tekanyo
Second Additional Language Puo ya Tlatsetso ya Bobedi
self-assessment tekanyetso ya boitekolo
Sesotho (language/culture) Sesotho
short stories dipale tse kgutshwane
Sign Language Puo ya Matsoho
skim okola
skim sekima
slides diselaete
social transformation diphetho tsa phedisanong
sound modumo
South African Qualifications Authority (SAQA) Lekgotla la tlhophiso ya Mangolo a Thuto la Aforika Borwa (LMTAB)
speak bua
speaking ho bua
study ithuta
style setaele
subject statement setatemente sa thuto (pl. ditatemente tsa dithuto)
summarise akaretsa
summative assessment tekanyetso e etswang qetellong
Swati (language/culture) Seswati
symbol letshwao (pl. matshwao)
tables mananetafole
talk bua
task lists mananeo a mesebetsi
task-based assessment tekanyetso e itshetlehileng mesebetsing
teach ruta
teacher titjhere (pl. dititjhere)
teacher portfolio porofaele ya titjhere
technology thekenoloji
telegrams dithelekeramo
television televishene (pl. ditelevishene)
television telebishene (pl. ditelebishene)
tell bolela
term kotara (pl. dikotara)
test teko (pl. diteko)
test-based assessment tekanyetso e itshetlehileng ditekong
text tema (pl. ditema)
thesaurus thesorase (pl. dithesorase)
tone sehalo
transactional texts ditema tsa kgokahano
Tsonga (language/culture) Setsonga
Tswana (language/culture) Setswana
understanding kutlwisiso
Venda (language/culture) Sevenda
video vidio (pl. dividio)
visualise bonahatsa
writing ho ngola
Xhosa (language/culture) Seqhosa
Zulu (language/culture) Sezulu


 

Sources consulted:
1) Setatemente sa Kharikhulamo ya Naha sa Dikereite tsa 10 12 (Tsela ya ho Ithuta e Akaretsang). DIPUO : SESOTHO PUO YA LAPENG. Lefapha la Thuto/Department of Education, Pretoria. ISBN: 1-919975-42-X

2) Tlaleho E Lekotsweng Botjha Ya Kharikhulamo Ya Naha Bakeng Sa Dikereiti R - 9 (Dikolong). Dipuo Sesotho Puo Ya Lapeng/Hae. 2002 Lefapha la Thuto. ISBN: 1-919917-08-X

3) Tlaleho e Lekotsweng Botjha ya KharikhulamoYa Naha ya Dihlopha/Dikereiti Tsa R-9 (ya Dikolo). Tjhebokakaretso. 2002. Lefapha la Thuto la Aforika Borwa. ISBN: 1-919917-16-01

4) Bukantswe (electronic dictionary - http://sesotho.web.za/bukantswe/)


Sesotho.web.za
J. Olivier (2009)


Return to front page